Nápověda

Děkuji, že věnujte svůj čas, abyste si přečetli něco o funkcích, které Vám Interaktivní mapy DVB-T/DVB-T2 nabízí. Naleznete zde podrobný přehled všech funkcionalit, provázanost jednotlivých map a seznamů. Každá mapa je doplněna i příkladným obrázkem. Tak jdeme na to!

Ale ještě než se vrhneme na popis jednotlivých map, nejprve trochu popišme, jak jsou jednotlivé mapy řešeny. Každá mapa obsahuje celkem 8 částí, kde se mohou nacházet ovládací prvky. Jsou to jednotlivé rohy (vlevo a vpravo nahoře, vlevo a vpravo dole) a potom středové části (středová část vertikální a středová část horizontální).

Nejprve popíšeme společné prvky map. Ikonou vpravo nahoře provedete volbu mapového podkladu. Základní mapové podklady jsou použity z projektu OpenStreetMap. Pro změnu měřítka mapy můžete použít kolečko myši nebo komponentu nacházející se vpravo dole. Zde se také nachází měřítko mapy. Poslední společnou komponentou je logo DVB-T, které je umístěno vlevo dole. Mimo to jsou komponenty map koncipovány jako plovoucí okna, lze tedy jednoduše uchopením titulku okna a tažením myši měnit polohu okna na mapě. Okna mohou být doplněna o ikonu pro uzavření, sbalení/rozbalení a ikony nápovědy k danému oknu.

Vyberte si, o které mapě si přejete něco přečíst. Aktuálně jsou k dispozici následující mapy:

Přehled vysílačů

Toto je základní mapa, která slouží k získání přehledů vysílačů pro zvolenou zemi či region. Jsou zobrazovány všechny definované vysílače, tedy i ty, které nemají přidělenou informaci, které kanály (multiplexy) vysílají. Mapu zobrazíte volbou menu: Mapy ->Přehled vysílačů.

Strom vysílačů V levém horním rohu mapy se nachází okno s rozbalovacím stromečkem. Volbou názvu země nebo regionu jsou zobrazeny vysílače pouze v dané oblasti. Je tedy možno zobrazit vysílače všechny, pro danou zemi (např. Česko, Rakousko), pro kraj či spolkovou zemi, okres a nakonec přímo daný vysílač. Automaticky s volbou se překresluje mapa tak, aby bylo přiblížení co největší. Tímto lze velice snadno získat přehled vysílačů pro určitou oblast.

Informační okno Najetím kurzoru myši nad značku vysílače, je zobrazen název a poloha vysílače. Např. pro vysílač Mikulov, Děvín je zobrazeno Česko->Jihomoravský->Mikulov, Děvín. Kliknutím myši na značku vysílače je zobrazen základní popis tak, jak je uveden na obrázku vlevo. Zobrazuje se název vysílače, jeho pozice ve formátu WGS84, region, nadmořská výška a samotná výška vysílače. Volbou odkazu Detail na mapě dojde k přiblížení pozice vysílače na mapě. Druhou volbou Podrobné informace, zobrazíte další informace o vysílači, tj. vysílané multiplexy s přiděleným TV kanálem a současně i se seznamem vysílaných TV stanic. Práce s mapou je ve stejném stylu, jako u GoogleMaps nebo OpenStreetMap. Takže lze mapu pomocí myši/gest posouvat a libovolně přibližovat či oddalovat. Mapa si toto nastavení uchovává a při následují návštěvě se nastaví do stavu, kdy jste ji opustili.

Tip: Jestliže chce odkázat na mapu vysílačů, můžete k url mapy přidat znak ? a kód země. Příklad: /muxglobal.html?cz pro Českou republiku, /mapglobal.html?at pro Rakousko. Aktuálně jsou podporovány následující kódy zemí: cz, sk, at, pl, de, hu, si, ee, hr, rs, lt, lv, ua, nl, ch, ro, it, fr, be, lu, bg, ba, me, ie, dk, gb, se, no, fi, by, ge, pt a md.


Vzdálenost a terénní profil

Vaše pozice Pozice a nadmořská výška Tato mapa slouží k zobrazení vysílačů vůči definované pozici. Prvním krokem, který je třeba učinit je nastavení Vaší pozice na mapě. Vyhledáme místo na mapě (přiblížením prostřednictvím navigačních prvků nebo kolečkem myši) a následně dvojklikem myši nastavíme pozici. Na mapě je zobrazena zelená ikona Vaši pozice. Nejste-li s pozici spokojeni, lze ji uchopením a pomocí tažením myši přesunou na novou pozici. Takto lze při přepnutí mapy na satelitní doladit pozici zcela přesně. Souřadnice ve formátu WGS84 a nadmořská výška (v metrech) Vaši pozice je zobrazena v levé středové části mapy. Zde je také možno nadefinovat výšku antény nad zemí tažením nebo kliknutím na ukazatele hodnoty, která se mění po 1 m až do výšky 50 m nad zemí. Výška antény je následně použita při generování terénního profilu. Zvolené vysílače

Spojnice mezi Vaši pozici a vysílačem Nyní pomocí rozbalovacího stromu vyhledáme vysílače. U jména vysílače se nachází zaškrtávací pole. Jeho zaškrtnutí je mezi definovanou polohou a vysílačem vytvořena spojovací čára. Tato umožňuje získat přehled, kterým směrem se vysílač nachází. Současně je ikona Vaši pozice doplněna o informační okno. Jeho zobrazení provedete kliknutím na ikonu Vaši pozice. Okno obsahuje název zvoleného vysílače, vzdálenost od Vaši pozice, azimut a odkaz pro zobrazení terénního profilu trasy mezi Vámi a vysílačem. Odkazem detail na mapě zobrazíme konkrétní vysílač.

Informační okno Pro možnost uložit nastavení mapy klikněte na ikonu hvězdičky. Po kliknutí se zobrazí mapa s informačním textem, jak uložit záložku do prohlížeče. Funkčnost byla vytvořena pro možnost sdílet nastavení mapy nebo možnosti poslat odkaz do diskuzního fóra. Je-li počet zvolených vysílačů menší nebo roven 10, obsahuje informační okno dále odkaz pro vytvoření PDF exportu. Ukázku reportu můžete získat zde. Report obsahuje informaci o Vaši pozici s nadmořskou výškou a výškou nad zemí v metrech. Dále zvolené vysílače a jejich pozici. Každý vysílač je doplněn tabulkou až šesti multiplexů pro zapsání naměřených hodnot vysílaných kanálů a terénním profilem. Lze zaznamenat následující hodnoty: sílu signálu v dBμV, MER v dB, CBER, VBER a C/N v dB. Pokud si přejete zobrazit Vámi navolené vysílače v aplikaci Google Earth využijte ikonu modré Zeměkoule :-).

Terénní profil je vždy vykreslen od vysílače k definované pozici. Počet zvolených vysílačů není omezen a stále je možno změnit Vaši pozici na mapě. Automaticky je překreslena mapa. Pro překreslení profilu je třeba zvolit příslušný odkaz v informačním okně. Je slušností napsat, že aplikace Interaktivní mapa vysílačů DVB-T/DVB-T2 využívá externí službu HeyWhatsThat. Děkuji tímto autorovi za možnost tuto skvělou službu na mých stránkách využívat! Terénní profil


Multiplexy

Strom vysílačů Tato mapa je velmi podobná základní přehledové mapě. Na rozdíl od ní, ovšem zobrazuje pouze ty vysílače, které mají přiřazen alespoň jeden multiplex. Mapu zobrazíte volbou menu: Mapy ->Multiplexy. Ostatní funkčnosti mapy jsou zcela stejné jako u přehledové mapy.

Stromová struktura zobrazena v pravé části je doplněna po rozbalení země seznamem multiplexů, které jsou v ní vysílané. Pod daným multiplexem jsou zobrazeny pouze ty regiony, které obsahuji vysílače, jenž vysílají nadřazený multiplex. Volbou názvu položky stromu jsou zobrazeny vysílače multiplexu v daném regionu či oblasti.

Tip: Jestliže chce odkázat na mapu multiplexů, můžete k url mapy přidat znak ? a kód země. Příklad: /mapmux.html?cz pro Českou Republiku, /mapmux.html?at pro Rakousko. Jsou podporovány všechny země, které jsou zobrazeny v rozbalovacím stromě, včetně zobrazených multiplexů. Dále můžete specifikovat i mux. Ke kódu země přidejte znak - a název muxu bez mezer. Např. pro první rakouský multiplex A (MUX A) bude url /mapmux.html?at-muxa pro druhý /mapmux.html?at-muxb atd.


Nejbližší vysílače

Vyhledané vysílače Mapa je svoji funkčností podobná mapě vzdálenosti a profilu. Na rozdíl od ní ovšem zobrazuje vysílače v předem definované vzdálenosti, která je nastavována posuvníkem v pravé středové části mapy. Vzdálenost je počítána k definované pozici na mapě. Prvním krokem, který je třeba učinit je nastavení Vaší pozice na mapě. Způsob nastavení pozice je zcela stejný jako v případě mapy Vzdálenost a terénní profil. A k čemu je tato mapa dobrá? Pokud přijímáte signál z vysílače na určitém kanále a nevíte, odkud vysílá, můžete si jednoduše pomocí této mapy tuto informaci zjistit.

Ovládací prvky pro definici omezujících podmínek Automaticky po nastavení pozice jsou vykresleny vysílače, které splňují podmínku, že jejich vzdálenost je menší nebo rovna nastavené posuvníkem. Celá oblast vzdálenosti je zobrazena modře podbarveným kruhem. Současně je ikona Vaši pozice doplněna o informační okno. Jeho zobrazení provedete kliknutím na ikonu Vaši pozice. Okno obsahuje název zvoleného vysílače, vzdálenost mezi Vaši pozici, azimut a odkaz na zobrazení terénního profilu trasy. Terénní profil je vždy vykreslen od vysílače k definované pozici. Počet zvolených vysílačů není omezen a stále je možno změnit Vaši pozici tažením. Automaticky je překreslena mapa. Pro překreslení profilu je třeba zvolit příslušný odkaz v informačním okně.

V pravé středové části mapy se nacházejí ovládací prvky pro omezení zobrazovaných vysílačů. Hodnota prvku se nastavuje tažením ukazatele nebo kliknutím, kdy se hodnota zvyšuje po 1. K dispozici je nastavení kanálu (rozsah 21 až 69), vysílací výkon (rozsah 1 kW až 100 kW) a vzdálenosti (rozsah 1 km až 200 km). Nastavením ovládacího prvku kanálu a vysílaného výkonu na nejnižší hodnotu se prvek deaktivuje a není zahrnut jako omezující podmínka pro zobrazené vysílače. Minimální vzdálenost je 1 km.


Libovolný profil

Vysílač Vysílač Mapa na rozdíl od mapy vzdálenosti a profilu umožňuje definovat dva libovolné body mezi nimiž je možno vygenerovat terénní profil. Stejně jako u předchozích map definujeme body dvojklikem na mapě. Body lze předefinovat opět dvojklikem na mapu nebo označením a následným tažením myši. Mezi body je vytvořena spojnice. Každý bod je doplněn o následující informace: vzdálenost, azimut k protějšímu bodu a odkaz na vygenerování terénního profilu. Okno s informacemi zobrazíme kliknutím na jeden z bodů.

Ovládací prvky okna terénního profilu Okno terénního profilu obsahuje, stejně jako u předchozích dvou map, ikony pro modifikaci vygenerovaného profilu. První ikona aktivuje zakřivení země, druhá refrakci signálu a třetí slouží k uzavření okna.


Mapa pokrytí

Mapa pokrytí Ovládání průhlednosti Mapa pokrytí vizualizuje teoretickou úroveň signálu z daného vysílače pro daný kanál resp. multiplex. Pokrytí signálem lze získat pouze pro zvolený vysílač s kanálem. Tímto lze celkem jednoduše odstínit vysílač(e), které pracují v SFN (Single Frequency Network). Příklad zobrazení je uveden na obrázku vlevo. Obrázek na pravé straně zobrazuje komponentu pro nastavení průhlednosti pokrytí signálu. Průhlednost lze nastavit buď posuvníkem nebo klikáním na ikonu + nebo -.

dBμV dBm Úroven signálu je vypočtena pro zisk antény 10 dBd (12,15 dBi) s kruhovým diagramem ve výšce 2 m nad zemí. Dále byl simulován útlum 6 dB pro pasivní prvky (kabel, konektory). Standardně je zobrazena stupnice v dBμV. Kliknutím na stupnici lze přepnout na zobrazení v dBm. Signál 50 dBμV a více je zobrazen zelenou barvou a lze jej tak považovat za dostatečně silný pro příjem digitální televize. Signál v rozsahu 20 dBμV až 50 dBμV je zobrazen žlutou barvou a zde již nemusí být digitální příjem stabilní a pokud se bude jednat o nižší úroveň, tj. okolo 20 až 25 dBμV, stále je příjem možný, ale už se neobejdete bez kvalitního nízkošumového zesilovače případně přímo kanálového zesilovače TV signálu.


Upozornění

Všechny mapy používají tzv. cookies k uložení nastavení. Díky tomu bude při následující návštěvě mapa vrácena zpět do stavu před opuštěním stránky.


Značky

A nakonec klíč k tomu, co jednotlivé značky na mapě znamenají. Můžete si tak udělat rychlou představu o výkonu vysílače, zda má mapu pokrytí nebo zda nebyl nedávno změněn a čeká až ho administrátor zkontroluje.

  • Základní značka - vysílač nad 5 kW,
  • Dokrývač - vysílač pod 5 kW bez mapy pokrytí, obvykle se jedná o dokrývač nebo opakovač
  • Vysílač s mapou pokrytí - vysílač nad 5 kW s mapou pokrytí, obsahuje-li písmeno D, má vysílač i vyzařovací diagram,
  • Dokrývač s mapou pokrytí - vysílač pod 5 kW s mapou pokrytí, obsahuje-li písmeno D, má vysílač i vyzařovací diagram,
  • Vysílač čekající na schválení - vysílač čekající na schválení administrátorem.