Nápověda

Tato stránka má za cíl Vám přinést podrobný přehled všech funkcionalit, které mapy DVB-T vysílačů nabízejí.

Přehled vysílačů

Toto je základní mapa, která slouží k získání přehledů vysílačů a to i bez informace na jakých kanálech (kanále) vysílají. Mapu zobrazíte volbou menu: Mapy ->Přehledová mapa.

Informační okno Najetím kurzoru myši nad značku vysílače, je zobrazen název a poloha vysílače. Např. pro vysílač Pavlov, Děvín je zobrazeno Česko->Jihomoravský->Břeclav->Pavlov, Děvín. Kliknutím myši na značku vysílače je zobrazen základní popis tak, jak je uveden na obrázku 2. Volbou odkazu Detail na mapě je zobrazeno informační okno v maximalizované podobě. V tomto režimu jsou zobrazeny další informace o vysílači (výška, obrázek) a vysílané kanály společně se seznamem TV stanic. Práce s mapou je ve stejném stylu, jako u klasických map Google. Takže lze mapu posouvat a různě zvětšovat či oddalovat.

Strom vysílačů V pravé části mapy se nachází okno s rozbalovacím stromečkem. Volbou názvu regionu jsou zobrazeny vysílače pouze v dané oblasti. Je tedy možno zobrazit vysílače všechny, pro danou zemi (např. Česko, Rakousko), pro kraj či spolkovou zemi, okres a nakonec přímo daný vysílač. Automaticky s volbou se překresluje mapa tak, aby bylo přiblížení co největší. Tímto lze velice snadno získat přehled vysílačů pro určitou oblast.

Tip: Jestliže chce odkázat na mapu vysílačů, můžete k url mapy přidat znak ? a kód země. Příklad: /muxglobal?cz pro Českou Republiku, /muxglobal?at pro Rakousko. Aktuálně jsou k dispozici následující kódy zemí: cz, sk, at, pl, hu, de, sl, ee a hr.


Vzdálenost a terénní profil

Vaše pozice Pozice a nadmořská výška Tato mapa slouží k zobrazení vysílačů vůči definované pozici. Prvním krokem, který je třeba učinit je nastavení Vaší pozice na mapě. Vyhledáme místo na mapě (přiblížením prostřednictvím navigačních prvků nebo kolečkem myši) a následně dvojklikem myši nastavíme pozici. Na mapě je zobrazena zelená ikona Vaši pozice. Nejste-li s pozici spokojeni, lze ji pomocí tažením myši přesunou na novou pozici. Takto lze při přepnutí mapy na satelitní doladit pozici zcela přesně. Souřadnice ve formátu WGS 84 a nadmořská výška (v metrech) Vaši pozice je zobrazena v levém dolním rohu mapy. Zde je možno také nadefinovat výšku antény nad zemí tažením nebo kliknutím na ukazatele hodnoty. Výška antény je následně použita při generování terénního profilu. Zvolené vysílače

Spojnice mezi Vaši pozici a vysílačem Nyní pomocí rozbalovacího stromu vyhledáme vysílače. U jména vysílače se nachází zaškrtávací pole. Jeho zaškrtnutí je mezi definovanou polohou a vysílačem vytvořena spojovací čára. Tato umožňuje získat přehled, kterým směrem se vysílač nachází. Současně je ikona Vaši pozice doplněna o informační okno. Jeho zobrazení provedete kliknutím na ikonu Vaši pozice. Okno obsahuje název zvoleného vysílače, vzdálenost mezi Vaši pozici, azimut a odkaz pro zobrazení terénního profilu trasy.

Informační okno Pro možnost uložit nastavení mapy klikněte na ikonu hvězdičky. Po kliknutí se zobrazí mapa s informačním textem, jak uložit záložku do prohlížeče. Funkčnost byla vytvořena pro možnost sdílet nastavení mapy nebo možnosti poslatr odkaz do diskuzního fóra. Je-li počet zvolených vysílačů menší nebo roven 10, obsahuje informační okno dále odkaz pro vytvoření PDF exportu. Ukázku reportu můžete získat zde. Report obsahuje informaci o Vaši pozici s nadmořskou výškou. Dále zvolené vysílače a jejich pozici. Každý vysílač je doplněn tabulkou pro zapsání naměřených hodnot vysílaných kanálů a terénním profilem.

Terénní profil je vždy vykreslen od vysílače k definované pozici. Počet zvolených vysílačů není omezen a stále je možno změnit Vaši pozici tažením. Automaticky je překreslena mapa. Pro překreslení profilu je třeba zvolit příslušný odkaz v informačním okně. Terénní profil


Multiplexy

Strom vysílačů Tato mapa je velmi podobná základní přehledové mapě. Na rozdíl od ní, ovšem zobrazuje pouze ty vysílače, které mají přiřazen alespoň jeden mux. Mapu zobrazíte volbou menu: Mapy ->Přehledová mapa muxů. Ostatní funkčnosti mapy jsou zcela stejné jako u přehledové mapy.

Stromová struktura zobrazena v pravé části je doplněna po rozbalení země seznamem muxů, které jsou v ní vysílané. Pod daným muxem jsou zobrazeny pouze ty regiony, které obsahuji vysílače, jenž vysílají nadřazený mux. Volbou názvy položky stromu jsou zobrazeny vysílače mux v daném regionu či oblasti.

Tip: Jestliže chce odkázat na mapu muxů, můžete k url mapy přidat znak ? a kód země. Příklad: /muxglobal?cz pro Českou Republiku, /muxglobal?at pro Rakousko. Aktuálně jsou k dispozici následující kódy zemí: cz, sk, at, pl, hu a de. Dále můžete specifikovat i mux. Ke kódu země přidejte znak - a název muxu bez mezer. Např. pro první rakouský multiplex A (MUX A) bude url /mapmux.html?at-muxa pro druhý /mapmux.html?at-muxb atd.


Nejbližší vysílače

Vyhledané vysílače Mapa je svoji funkčností podobná mapě vzdálenosti a profilu. Na rozdíl od ní ovšem zobrazuje vysílače v předem definované vzdálenosti, která je nastavována posuvníkem. Vzdálenost je počítána k definované pozici na mapě. Prvním krokem, který je třeba učinit je nastavení Vaší pozice na mapě. Způsob nastavení pozice je zcela stejný jako v případě mapy vzdálenosti a profilu.

Ovládací prvky pro definici omezujících podmínek Automaticky po nastavení pozice jsou vykresleny vysílače, které splňují podmínku, že jejich vzdálenost je menší nebo rovna nastavené posuvníkem. Celá oblast vzdálenosti je zobrazena modře podbarveným kruhem. Současně je ikona Vaši pozice doplněna o informační okno. Jeho zobrazení provedete kliknutím na ikonu Vaši pozice. Okno obsahuje název zvoleného vysílače, vzdálenost mezi Vaši pozici, azimut a odkaz na zobrazení terénního profilu trasy. Terénní profil je vždy vykreslen od vysílače k definované pozici. Počet zvolených vysílačů není omezen a stále je možno změnit Vaši pozici tažením. Automaticky je překreslena mapa. Pro překreslení profilu je třeba zvolit příslušný odkaz v informačním okně.

V pravém dolním rohu mapy se nacházejí ovládací prvky pro omezení zobrazovaných vysílačů. Hodnota prvku se nastavuje tažením ukazatele nebo kliknutím, kdy se hodnota zvyšuje po 1. K dispozici je nastavení kanálu, ERP a vzdálenosti. Nastavením ovládacího prvku kanálu a ERP na nejnižší hodnotu se prvek deaktivuje.


Libovolný profil

Mapa na rozdíl od mapy vzdálenosti a profilu umožňuje definovat dva libovolné body mezi nimiž je možno vygenerovat terénní profil. Stejně jako u předchozích map definujeme body dvojklikem na mapě. Body lze předefinovat opět dvojklikem na mapu nebo označením a následným tažením myši. Mezi body je vytvořena spojnice. Každý bod je doplněn o následující informace: vzdálenost, azimut k protějšímu bodu a odkaz na vygenerování terénního profilu. Okno s informacemi zobrazíme kliknutím na jeden z bodů.

Okno terénního profilu obsahuje, stejně jako u předchozích dvou map, ikony pro modifikaci vygenerovaného profilu.


Mapa pokrytí

Mapa pokrytí vizualizuje teoretickou úroven signálu z daného vysílače pro daný kanál. Pokrytí signálem lze získat pouze pro zvolený vysílač s kanálem. Tímto lze celkem jednoduše odstínit vysílač(e), které pracují v SFN (Single Frequency Network). Příklad zobrazení je uveden na obrázku vlevo. Obrázek na pravé straně zobrazuje komponentu pro nastavení průhlednosti pokrytí signálu (Pozn. v současné době je funkční pouze v prohlížeči Firefox).

Úroven signálu je vypočtena pro zisk antény 10dBd (12,15 dBi) s kruhovým diagramem ve výšce 2m nad zemí. Dále byl simulován útlum 6dB pro pasivní prvky (kabel, konektory). Standardně je zobrazena stupnice v dBμV. Kliknutím na stupnici lze přepnout na zobrazení v dBm.


Upozornění

Všechny mapy používají cookies k uložení nastavení. Při následující návštěvě bude mapa vrácena do stavu před opuštěním.


Značky

  • - vysílač nad 5kW
  • - vysílač pod 5kW bez mapy pokrytí
  • - vysílač nad 5kW s mapou pokrytí
  • - vysílač pod 5kW s mapou pokrytí
  • - vysílač čekající na schválení administrátorem